Stalling voorwaarden

Voorwaarden stalling bij Caravanstalling “It Boere Stee”

 1. Toepasselijkheid en definities
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen It Boere Stee en de Stallingklant waarop It Boere Stee deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Eventueel door de Stallingklant op onze overeenkomst van toepassing verklaarde (eigen) algemene voorwaarden wijst It Boere Stee uitdrukkelijk van de hand. Door de overeenkomst te ondertekenen, dan wel door daaraan uitvoering te geven, verklaart de Stallingklant van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en met de inhoud en toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan.
  3. Indien It Boere Stee niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat It Boere Stee in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  4. In deze algemene voorwaarden komen de volgende begrippen regelmatig terug, waarvan de betekenis als volgt is:
 • Buitenstallers: Stallingklanten die voor hun Stallingobject een Stallingsovereenkomst met betrekking tot een niet-overdekte stallingsplaats (buiten dus) hebben afgesloten en 365 dagen per jaar (of gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst) gedurende de openingstijden van It Boere Stee toegang hebben tot het Stallingobject
 • Jaarstalling-365: Stallingsovereenkomst voor het gehele jaar, waarbij de Stallingklant 365 dagen per jaar (gedurende de openingstijden van It Boere Stee)   toegang heeft tot het Stallingobject
 • Jaarstalling-seizoenstoegang: Stallingsovereenkomst voor het gehele jaar, waarbij de Stallingklant gedurende de Winterperiode geen toegang heeft tot het Stallingobject, maar gedurende de rest van het jaar (gedurende de openingstijden van It Boere Stee) wel (bij stalling in vak AA gelden bijzondere voorwaarden)
 • Stallingklant: degene met wie It Boere Stee een stallingovereenkomst heeft afgesloten;
 • Stallingobject: de specifieke caravan of andere specifieke zaak ten aanzien waarvan de stallingovereenkomst is gesloten;
 • Stallingsovereenkomst: de overeenkomst tussen It Boere Stee en de Stallingklant betreffende stalling van een Stallingobject, hetwelk zowel Jaarstalling-365      als Jaarstalling-seizoenstoegang als Winterstalling als buitenstalling kan betreffen
 • Stallingprijs: de overeengekomen prijs voor de stalling van het   Stallingobject bij It Boere Stee
 • Winterstalling: stalling voor de Winterperiode
 • Winterperiode: de periode lopende van onmiddellijk na het einde van de herfstvakantie regio Zuid t/m 31 maart van het volgende jaar; 
 1. Duur en opzegging Stallingsovereenkomst
  1. Tenzij anders is overeengekomen wordt de Stallingsovereenkomst aangegaan voor de periode van datum ondertekening tot (bij jaarstalling) de eerstvolgende 1 mei of (bij Winterstalling) de eerstvolgende 31 maart. Een Stallingsovereenkomst voor Jaarstalling-365 of Jaarstalling-seizoenstoegang zal daarna (behoudens tijdige opzegging) stilzwijgend worden verlengd met één jaar.
  2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht moet worden genomen. De Stallingklant ontvangt van It Boere Stee na opzegging een bevestiging hiervan per mail.
  3. Indien na opzegging de Stallingklant nalatig blijkt om het gestalde te verwijderen, zal de Stallingsovereenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, en heeft It Boere Stee het recht om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van het gestalde object op kosten van de Stallingklant, onverminderd de verschuldigde Stallingprijs.
 1. Prijzen 
  1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
  2. De Stallingprijs voor het Stallingobject is afhankelijk van de lengte of plaats. De lengte wordt bepaald door de lengte van de opbouw (is bij caravans achterkant caravan tot en met voorkant disselbak) vermeerderd met aanbouwdelen zoals bijvoorbeeld fietsenrekken.
  3. Ook als de stallingsplaats gedurende (een deel van) de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet wordt gebruikt, is de volledige Stallingprijs verschuldigd.
  4. Indien de Stallingklant het Stallingobject gaat vervangen door een ander object, of de lengte van het Stallingobject wijzigt, dient de Stallingklant dit te melden aan It Boere Stee. It Boere Stee zal in deze gevallen bepalen of het gewijzigde object op de overeengekomen stallingsplaats past en of een aangepaste Stallingprijs verschuldigd zal zijn.
  5. It Boere Stee behoudt zich het recht voor om de Stallingprijs jaarlijks te indexeren.
  6. Indien de Stallingsovereenkomst, om welke reden dan ook, tussentijds eindigt, is de Stallingklant de volledige Stallingprijs verschuldigd, tenzij art. 8 sub b van toepassing is. Alleen in het laatste geval komen eventuele extra kosten voor verplaatsing en andere werkzaamheden niet voor rekening van de Stallingklant. 
 1. Betaling
  1. De Stallingprijs is per stallingperiode bij vooruitbetaling verschuldigd.
  2. Binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn dient de volledige verschuldigde Stallingprijs door It Boere Stee te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden contant of via overmaking op rekeningnummer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, t.n.v. Caravanstalling It Boere Stee.
  3. De Stallingklant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
  4. Indien de Stallingklant niet (volledig) of niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft It Boere Stee zonder enige ingebrekestelling het recht de Stallingklant voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen, bij consumenten na aanmaning daartoe conform art. 6:96 BW, op de Stallingklant worden verhaald.
  5. It Boere Stee heeft bij niet, niet tijdig of niet volledig betalen van het stallingsgeld het recht het object buiten te plaatsen en onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door de Stallingklant is voldaan.
 1. Bewaring
  1. De Stallingklant kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het gestalde object terugnemen van It Boere Stee, tenzij de Stallingprijs niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan en/of het gestalde object in de wintermaanden is geblokkeerd.  Heeft de Stallingklant de Stallingprijs niet, niet tijdig of niet volledig voldaan, dan kan It Boere Stee te allen tijde gebruik maken van zijn retentierecht.
  2. De stalling is vanaf 1 april tot en met de herfstvakantie regio Zuid gesloten tussen 22.00 uur en 07.00 uur en in de Winterperiode tussen 18.30 uur en 8.00 uur.
  3. It Boere Stee behoudt zich het recht voor om, vanwege organisatorische redenen, de indeling van de stalling te wijzigen. De Stallingklant zal hiervan op de hoogte worden gebracht.
  4. Op het Stallingobject komt een kleine sticker met de naam van de betreffende Stallingklant en het vaknummer.
  5. De buitenzijde van de stalling wordt in het voorjaar voorzien van een krijtlaagje ter bescherming tegen de zon. Dit is een onschadelijk, milieuvriendelijk en eenvoudig te verwijderen middel. De Stallingklant realiseert zich dat de stalling een glazen gebouw (kas) is.
 1. Verplichtingen en bevoegdheden van It Boere Stee
  1. It Boere Stee verleent de Stallingklant op de voor hem geldende perioden en wijze toegang tot het Stallingobject (afhankelijk van type stalling). Bij Winterstalling en stalling in vak AA neemt It Boere Stee het Stallingobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt It Boere Stee het Stallingobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Stallingklant.
  2. It Boere Stee neemt de zorg van een goed bewaarnemer bij bewaring van het Stallingobject in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het Stallingobject en toebehoren.
  3. It Boere Stee gebruikt het Stallingobject niet en geeft het Stallingobject niet bij derden in bewaring of in gebruik.
  4. It Boere Stee dient in het bezit te zijn van benodigde (kopie)sleutels van het door de Stallingklant gestalde object. Deze dienen alleen om het object te kunnen verplaatsen. It Boere Stee zal ervoor zorgdragen dat de sleutel goed wordt bewaard, doch is nimmer aansprakelijk indien door derden (zoals bijvoorbeeld inbraak) hiervan misbruik zou worden gemaakt.
 1. Verplichtingen en bevoegdheden van de Stallingklant
  1. De Stallingklant dient zelf zorg te dragen voor een afdoende WA-verzekering en verzekering van het object tegen cascoschade en eventuele andere schade aan het object en/of de inventaris en andere toebehoren, gedurende de gehele looptijd van de Stallingsovereenkomst. De verzekering dient in elk geval schade te dekken die is ontstaan door: van buiten komend onheil, brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, kwaadwilligheid, diefstal en vermissing.
  2. De Stallingklant mag bij Jaarstalling-365 en Jaarstalling-seizoen toegang zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen en naar de stallingplaats terugbrengen, bij Jaarstalling-seizoen toegang met uitzondering van de Winterperiode. Bij stalling op de plaatsen in vak AA en bij Winterstalling mag het Stallingobject niet door de Stallingklant zelf worden gehaald en teruggebracht.
  3. In de Winterperiode heeft de Stallingklant bij Jaarstalling-seizoen toegang en bij Winterstalling geen toegang tot het gestalde object, tenzij (bij Winterstalling) op de factuur anders is aangegeven.
  4. Buitenstallers kunnen het gehele jaar hun eigendom van en naar de stallingplaats brengen.
  5. Om risico op beschadiging te verminderen mag in de vakken “C” tot en met “N” niet met een aangekoppeld object worden gereden.
  6. Het is de Stallingklant niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven.
  7. De stallingplaats is alleen overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar van het Stallingobject na toestemming van It Boere Stee.
  8. Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het Stallingobject te (laten) verrichten.
  9. Het is verboden in de stalling te roken.
  10. De Stallingklant dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij het niet voldoen hieraan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Stallingklant komen.
  11. Banden dienen in goede staat te zijn en van minimaal 2 bar luchtdruk te zijn voorzien bij aankomst.
  12. Op de stallingplaats mag alleen het in de Stallingsovereenkomst en/of factuur genoemde Stallingobject gestald worden, andere of losse voorwerpen zijn niet toegestaan.
  13. Indien door toedoen of nalaten van de Stallingklant of van de zijnen (waaronder begrepen, doch niet uitsluitend: diens gezinsleden, personeelsleden of gasten) gevaar voor schade dreigt of anders de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is It Boere Stee gemachtigd om op kosten van de Stallingklant de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen; in spoedeisende gevallen zelfs zonder nadere waarschuwing en in alle andere gevallen, indien de Stallingklant aan de gegeven waarschuwing binnen redelijke termijn geen gehoor geeft.
  14. De Stallingklant is verplicht zijn eventuele verhuizing of wijziging van e-mailadres of telefoonnummer(s) tijdig aan It Boere Stee door te geven.
 1. Tekortkomingen, aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de Stallingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.
  2. Stalling geschiedt geheel op eigen risico, inclusief het betreden van het terrein. Ook het gebruik van de bij It Boere Stee aanwezige wasplaats is geheel voor risico van de Stallingklant.
  3. Indien It Boere Stee op verzoek van de Stallingklant vervoer van het Stallingobject van en naar een camping of de reparatiewerkplaats en dergelijke verzorgt en bij verplaatsing van het Stallingobject door It Boere Stee in het kader van de Stallingovereenkomst is It Boere Stee uitsluitend aansprakelijk voor schade als deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van It Boere Stee. Sub d. van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
  4. De aansprakelijkheid van It Boere Stee is te allen tijde beperkt tot directe schade en tot het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekering per schadeveroorzakende gebeurtenis dekking verleent. It Boere Stee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade als derving van vakantiegenot, inkomstenderving van de Stallingklant en dergelijke.
  5. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding wegens een toerekenbare tekortkoming van It Boere Stee restitueert It Boere Stee de eventueel betaalde Stallingprijs naar rato.
  6. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het Stallingobject, inventaris en/of toebehoren treedt It Boere Stee in overleg met de Stallingklant, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
  7. De Stallingklant is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van de Stallingklant en de zijnen (waaronder begrepen, doch niet uitsluitend: diens gezinsleden, personeelsleden of gasten).
  8. De Stallingklant is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van zijn niet nakoming van de Stallingsovereenkomst en/of van deze voorwaarden.
  9. De stallingsklant vrijwaart It Boere Stee tegen schadeclaims en/of aansprakelijkstelling(en) van/door derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met de stalling(sovereenkomst) en/of deze voorwaarden.
  10. De Stallingklant is nimmer bevoegd een schadevordering die hij op It Boere Stee zou hebben over te dragen aan een derde. Onder overdragen in de zin van deze bepaling wordt mede verstaan subrogatie op de verzekeraar van de Stallingklant (ex art. 7:962 BW). 
 1. Slotbepalingen
  1. Op de Stallingovereenkomst, deze voorwaarden en eventuele overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen ter beoordeling in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, tenzij dwingendrechtelijke competentieregels daaraan in de weg staan.
  3. In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze voorwaarden.
  4. Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.
  5. It Boere Stee behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Stallingklant zal van zo’n wijziging uiterlijk dertig dagen voor inwerkingtreding op de hoogte worden gebracht.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ????? onder nummer KvK ????????